Stadgar antagna vid föreningens bildande 2023-01-11

Stadgar för den ideella föreningen Textil i Järfälla

Allmänna bestämmelser

§1 Ändamål

”Textil i Järfälla” är en ideell förening. Föreningen har som ändamål att främja, stärka och bevara textil hantverkstradition, bidra till gemenskap och ett levande textilt lärande samt utgöra ett forum för information och kommunikation kring textila hantverkstekniker.

§ 2 Säte samt organisationsnummer

Föreningen har sitt säte i Järfälla kommun.

Föreningens organisationsnummer är 802542-2489.

§ 3 Sammansättning, tillhörighet

Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som betalat årsavgift och därmed har upptagits i föreningen som medlemmar. Medlemmar betalar avgift enligt följande:

Nivå 1: Fysiska personer t o m det år de fyller 20 år

Nivå 2: Fysiska personer fr o m det år de fyller 21 år

Nivå 3: Juridiska personer oavsett form

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och däremellan styrelsen.

§ 5 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det ska förfaras med föreningens tillgångar och handlingar.

Föreningens medlemmar

§ 10 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller för innevarande kalenderår, om avgift erlagts i december gäller medlemskapet i december samt nästföljande kalenderår.

Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 mars, trots påminnelse, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 12 Tidpunkt, kallelse

a) Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna digitalt genom att information läggs upp på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, eventuella revisorers berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrade skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

b) Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på samma sätt som ordinarie stämma, dvs genom information på hemsidan.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 14 och § 15.

§ 13 Förslag till motioner att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och senast på mötesdagen fyllt minst 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 15 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med enkel majoritet, dvs mer än hälften av de röstberättigade som är närvarande på mötet, fysiskt eller digitalt.

§ 16 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i § 8 (stadgeändring) och § 9 (upplösning av föreningen) nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om ordföranden är röstberättigad.

Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad fysisk medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 18 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, för det senaste räkenskapsåret.
 7. Eventuella revisorers berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgiften.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
     a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
     b) 4 till 6 övriga ledamöter varav hälften väljs på 1 år och hälften på 2 år.
     c) Föreningen väljer att inte ha revisor.
          Stämman kan trots det välja 1 lekmannarevisor och 1 suppleant på 1 år i taget.
          Om någon bidragsgivare åberopar det kan styrelsen välja godkänd eller auktoriserad revisor utifrån formkravet i bidraget på ordinarie styrelsemöte.
      d) 1–3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. Varav en utses till sammankallande.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Valberedning

§ 19 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 1–3 ledamöter varav en sammankallande, valda av årsmötet.Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter såbestämmer. Medlem i föreningen får fram till 30 dagar före mötet lämna förslag tillvalberedningen. Valberedningen meddelar styrelsen de namnförslag som inkommit samtvalberedningens förslag enligt samma tidsregler som motioner i §13. Ytterligarekandidatnomineringar kan äga rum på årsstämman.Valberedningen själv ska inte föreslå ny valberedning.

Revision

§ 20 Revision

I de fall stämman väljer en revisor för granskning av föreningens räkenskaper och styrelsensförvaltning: 1 lekmannarevisor + 1 suppleant väljs på 1 år i taget. Dessa utses av årsmötetoch ska vara oberoende av dem de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vararevisorerna till handa senast en månad före årsmötet.

Styrelsen

§ 21 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4–6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utseperson till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut avstyrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 23 Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar förföreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara förföreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm
 • förbereda årsmötet

§ 24 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antaletledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och dåminst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften avstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförandenutslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden beslutaatt ärende skall avgöras per capsulam och sedan protokollföras vid nästföljandestyrelsemöte. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras avmötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skallantecknas till protokollet.

§ 25 Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärendentill sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattatbeslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Teijas logotyp
Styrelsen i Teija
11 Feb 2023